Afgelopen cursus in seizoen 2018-2019: De brief aan de Hebreeën; oproep tot vernieuwing - door Lion S. Erwteman

Docent: Lion S. Erwteman
Lamdeni cursus 2018-2019

Punten die aan bod gaan komen:
* is Johannes de Doper Elia?
* de Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel
* wie was, of is, toch die Melchisedek?
* voor wie is Yeshua gekomen?
* hogepriesters in de aardse en de hemelse Tempel
* lijden lijkt deel uit te maken van ons leven
* de religieuze gevestigde orde verlaten om je geloof te bewaren
* overeenkomsten en verschillen tussen Mozes en Yeshua (Jezus)

Beschrijving
De brief aan de Hebreeën, is de meest uitgewerkte brief in het Nieuwe Testament over de rol van de Messias. De komst van Yeshua naar de aarde, zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Israël, mysterieuze persoon en rol van Melchisedek, dat zijn zaken die indertijd en zeker ook nu zo belangrijk zijn. Die kennis leidt tot groter geloof en, hopelijk, tot beter gedrag.

In een tijd van onzekerheid over de aardse toekomst is het cruciaal om zekerheid te geven. In een tijd van de ophanden zijnde verwoesting van de aardse Tempel is het van grote betekenis om inzicht te geven in de onverwoestbare Tempel in de hemel. In de situatie dat mensen genoeg hebben van dood, verderf en verlangen naar eeuwig leven, is het van het grootste belang te beseffen wat de dood en het offer van Yeshua voorstellen en ons te bieden hebben.

Het verband van de Tora en het Nieuwe Testament, de blijvende rol en tevens de verschillen tussen die twee, worden, evenals de bovenstaande punten, in deze cursus belicht. Welk offer heeft Yeshua gebracht van de vele in de Bijbel waardoor we kunnen spreken van vervulling? Zoals er de legendarische verbinding is tussen Johannes de Doper en Elia, is er zo ook verband tussen Yeshua en Melchisedek? Hoe bereidt Hebreeën ons voor op de komende wereld?

Klassessie 1. G’ds komst op aarde als de gezondene
Er is behoefte aan Goed Nieuws, het is aanwezig en nu geldt de vereiste om die boodschap te bestuderen en serieus te nemen. Om op aarde te kunnen komen als G’ds verschijning, moet er een verkleining en vermindering zijn van eer, aanzien, status, kennis en macht van Hem die de Messias is. Beeld van G’d en voorbeeld voor de mens. Gekeken wordt naar overeenkomsten en verschillen van Yeshua en engelen, zoals beschreven in Hebreeën.

Klassessie 2. Yeshua als hogepriester; en wie Melchisedek is
De brief stuurt aan op het overbrengen van het punt, dat er een verandering van priesterschap op komst is. Daarin staat de geschiedenis van Avraham en zijn ontmoeting met Melchisedek centraal. Bestudeerd wordt wie de mysterieuze Melchisedek is, wat zijn rol is en hoe dit begrip helpt om de rol van de Messias te begrijpen. Vergelijkingen met Mosjee en Aharon worden gemaakt. Was Yeshua beneden de engelen (2:7)?

Klassessie 3. Een beter priesterschap, hetzelfde verbond
Hoewel er verandering is van een zaak in de Tora (zie onder meer hoofdstuk 7:11-12 en 8:8), is er ook handhaving van wat er aanwezig is. Een van de blijvende zaken is de Sjabbat, zie Hebreeën 4:9; en Yeshua (13:8). Zullen de schuldoffers blijven? Blijven we dezelfde fouten maken? Wat gebeurt met hen die nooit tot G’ds rust ingaan (3:11 en 4:5)? Hoe is Yeshua precies verhoord, zie 5:7?

Klassessie 4. De Tempel in de hemel
De aanwezigheid van de hemelse Tempel is al bekend vanaf de tijd van Mosjee, die het model daarvan heeft mogen zien op de berg Sinaï in een van zijn persoonlijke ontmoetingen met de Eeuwige. De auteur van de Hebreeënbrief weet er meer over te melden. Hij wil onze aandacht op de hemel vestigen.

Klassessie 5. Ons gedrag op grond van gezond en levend geloof
Bekeken en besproken wordt hoe we als gelovigen met elkaar om dienen te gaan. We gaan bestuderen welke vertaalfouten in de Bijbel zijn gemaakt en in deze brief en andere plaatsen zijn opgenomen.

Klassessie 6. Vrijmoedigheid, eigen verantwoordelijkheid en verlies van eeuwig behoud
Wij hebben vrijheid om de Eeuwige te aanbidden. Maken we daar gebruik van qua intensiteit van enthousiasme en vrijmoedigheid, zie 4:16? Mensen hebben een vrije wil en de Eeuwige verlangt oprecht aanbidding en geen buigingen door marionetten. Maar dat brengt ook eigen verantwoordelijkheid met zich mee; en het risico van ongehoorzaamheid. vrijmoedigheid maar geen vrijpostigheid. Kun je nooit meer behouden zijn, na terugval (6:4-6)?

Klassessie 7. Ons geloof als basis voor verleden en toekomst
Geloof lijkt te groeien door gebrek aan vrijheid, gezien de geloofshelden van Israël uit de geschiedenis, zie hoofdstuk 11. Geloof voor verleden, zoals Daniël leert, door om vergeving te smeken voor onze voorouders. Geloof geeft visie voor ons dagelijks leven en voor de toekomst, maar vraagt ook te accepteren, dat we nu niet alles kunnen weten.

Klassessie 8. Het offer van Yeshua voor bewuste zonden
Welk offer uit de lijst van offers in Leviticus is wat Yeshua heeft gebracht voor Zijn volk, zie hoofdstuk 9:15? Gekeken wordt naar de parallel tussen wat de Eeuwige werd aangedaan in het Paradijs en wat door de religieuze gevestigde orde in Jeruzalem werd gedaan. Het afwezig zijn van getuigen bij Zijn sterven en parallellen daarvan elders wordt bestudeerd, met als uitstapje Akedat Jitschak, de binding van Isaak.

__________________________________________________________________________